Logo
Đóng
Mobile Image

Thông tin cổ đông

Bao gồm các báo cáo và thông báo cập nhật thông tin thị trường chứng khoán, tài chính định kỳ dành cho cổ đông của công ty.

Thông báo đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

To trinh DHCD bat thuong 2020 – Final