Logo
Đóng
Mobile Image

Thông tin cổ đông

Bao gồm các báo cáo và thông báo cập nhật thông tin thị trường chứng khoán, tài chính định kỳ dành cho cổ đông của công ty.

Thông Báo Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường

don de cu bks

don de cu hdqt

don ung cu bks

don ung cu hdqt

du thao bb dhcd

du thao nq dhcd

Giay uy quyen DHCD bat thuong

syll ung vien bks

syll ung vien hdqt doclap