Logo
Đóng
Mobile Image

Thông tin về IDP

Tầm nhìn

World Map

Sứ mệnh

Đối với xã hội:

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích
xã hội, tích cực cùng cộng đồng xây dựng
môi trường sống bền vững.

Đối với nhân viên:

Xây dựng môi trường làm việc
chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao
và cơ hội phát triển cho tất cả nhân viên.

Đối với cổ đông & đối tác:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển,
cam kết trở thành “Người đồng hành số 1”
của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng
các giá trị đầu tư hấp dẫn và lâu dài.

Đối với thị trường:

Cung cấp các sản phẩm với chất lượng
quốc tế và phù hợp với con người
Việt Nam. Áp dụng công nghệ tiên tiến
phối hợp với giải pháp dinh dưỡng
mang tính tự nhiên nhất để thỏa mãn
tối đa nhu cầu dinh dưỡng của khách hàng.