Logo
Đóng
Mobile Image

Thông tin cổ đông

Bao gồm các báo cáo và thông báo cập nhật thông tin thị trường chứng khoán, tài chính định kỳ dành cho cổ đông của công ty.

Thông báo cổ đông

1540-tb_IDP

BCTC Q3.2020_signed

IDP_Thong tin tom tat

IDP-Signed 2019 FS-VNE