Logo
Đóng
Mobile Image

Thông tin cổ đông

Bao gồm các báo cáo và thông báo cập nhật thông tin thị trường chứng khoán, tài chính định kỳ dành cho cổ đông của công ty.

Thông Báo Cổ Đông

nq dhcdbt 2020_signed

bb hop dhcdbt 2020_signed